ชนิดของคำ

เรื่องของ ชนิดของคำ (Parts of Speech) ในภาษาอังกฤษ
ชนิดของคำ (Parts of Speech) ในภาษาอังกฤษ
ข้อความ ประกอบด้วย”คำ”(word) หรือกลุ่มคำซึ่งนำมาเรียงต่อเนื่องกันเป็นวลี (phrase) หรือประโยค(sentence) จะมีหน้าที่อย่างหนึ่ง อย่างใดใน 8 หน้าที่ ตามหลักไวยากรณ์อังกฤษ ( grammar )
หน้าที่ของคำเรียกว่า “ชนิดของคำ” ( parts of speech ) ซึ่งได้แก่
• Noun (คำนาม)
• Pronoun (คำสรรพนาม)
• Verb (คำกริยา)
• Adverb (คำกริยาวิเศษณ์)
• Adjective (คำคุณศัพท์)
• Preposition (คำบุพบท)
• Conjunction (คำสันธาน)
• Interjection (คำอุทาน)
1 .Noun (คำนาม) เป็นคำที่ใช้เรียกคน สัตว์ สิ่งของ ทั้งที่มีรูปร่างเช่น โต๊ะ สมุด และไม่มีรูปร่างเช่น วัน เวลา อากาศ รวมทั้งชื่อของคน สัตว์ หรือสิ่งของ เช่น
o คน: man father lady
o สัตว์: dog cat bird
o สิ่งของ: city table month
o ชื่อคน: John Mary
o ชื่อสัตว์: Lassie Lucifer
o ชื่อสิ่งของ: Bangkok January
2. Pronoun (คำสรรพนาม) เป็นคำที่ใช้เรียกแทนคำนามเพื่อหลีกเลี่ยงการกล่าวซ้ำ เช่น I, we, you, he, she, it หรือใช้แทนคำนามที่เราไม่ทราบว่าสิ่งนั้นเป็นอะไร หรือใคร เช่น someone, something
o แทนคำซ้ำ Mai is a beautiful woman. Mai is a popular singer. = Mai is a beautiful woman. She is a popular singer.
o ยังไม่รู้ว่าเป็นอะไร Something is missing. ไม่รู้ว่าอะไรหายไป

3. Verb (คำกริยา) เป็นคำที่บอกอาการหรือการกระทำ ( action ) หรือบอกความเป็นอยู่ ( being ) หรือสภาวะความเป็นอยู่ ( state of being ) เช่น fly, is, am, seem, look.
o การกระทำ Birds fly. นกบิน
o ความเป็นอยู่ Danny is a boy. แดนนี่เป็นเด็กผู้ชาย
o สภาวะความเป็นอยู่ He looks good. เขาแลดูดี
4.Adjectives (คุณศัพท์) เป็นคำที่อธิบายหรือขยาย noun หรือ pronoun ให้ไดัรายละเอียดเกี่ยวกับคุณสมบัติของสิ่งนั้นๆ เพิ่มขึ้น เช่น new, ugly, ill, happy, afraid, careless.
o He bought a new car. เขาซื้อรถใหม่.( new ขยาย car ซึ่งเป็น noun )
o They are ugly. พวกเขาน่าเกลียด ( ugly ขยาย they ซึ่งเป็น pronoun )
5. Adverb (วิเศษณ์ หรือ กริยาวิเศษณ์) เป็นคำที่อธิบายหรือขยาย verb หรือ adjective หรือ adverb ด้วยกันเอง เช่น hard, fast, very
o He works hard. เขาเป็นคนทำงานหนัก (hard ขยาย works ซึ่งเป็น verb)
o He is very rich. เขาเป็นคนจนมาก ( very ขยาย rich ซึ่งเป็น adjective )
o He works very hard.เขาเป็นคนที่ทำงานหนักมาก ( very ขยาย hard ซึ่งเป็น adverb )
6. Preposition (คำบุพบท) เป็นคำ หรือกลุ่มคำที่วางหน้า noun หรือ pronoun เพื่อแสดงว่าคำนามหรือสรรพนามนั้นเกี่ยวข้องกับคำอื่นๆในประโยคอย่างไรเช่น on, at, in, from, within
o I will see you on Monday. ฉันจะพบกับคุณในวันจันทร์
o She was waiting at the restaurant. เธอรออยู่ที่ร้านอาหาร
o There is a cockroach in my room. มีแมลงสาบตัวหนึ่งในห้องฉัน
o We must finish the project within a year. ราจะต้องทำโครงการนี้ให้เสร็จใน 1 ปี
7. Conjunction (คำสันธาน) เป็นคำที่ใช้เชื่อม คำ กลุ่มคำ หรือประโยคเข้าด้วยกันเพื่อให้ความหมายสมบูรณ์ขึ้น เช่น and, but, therefore, beside, either..or
o John is rich and handsome .จอห์นเป็นคนรวยและรูปหล่อ
o Either you or she has to do this job. ไม่คุณก็เธอที่จะต้องทำงานนี้

8. Interjection (คำอุทาน)
เป็นคำอุทานที่แสดงถึงอารมณ์ ความรู้สึกที่เกิดขึ้นในขณะนั้น โดยไม่เกี่ยวข้องกับคำอื่นๆ ใน ประโยคเลย เช่น Oh God! , WOW, Hurrah
การพิจารณาว่าคำไหนเป็นคำชนิดใด เราดูที่การทำหน้าที่ของมันในประโยค คำๆเดียวอาจทำหน้าที่อย่างหนึ่งในประโยคหนึ่ง แต่อาจทำหน้าที่อย่างอื่นในประโยคอื่นดังในตารางต่อไปนี้
word parts of speech example
work noun My work is easy. งานของฉันง่าย
verb I work in Bangkok. ฉันทำงานอยู่ที่กรุงเทพฯ
but conjunction John came but Mary didn’t come. จอห์นมาแต่แมรี่ไม่ได้มา
preposition Everyone came but Mary. ทุกคนมานอกจากแมรี่
well adjective Are you well? คุณสบายดีหรือ?
adverb She speaks well. เธอพูดได้ดี
interjection Well ! That expensive. แหม! แพงจัง
afternoon noun We ate in the afternoon. เรารับประทานในตอนบ่าย
noun ทำหน้าที่เหมือน adjective We had afternoon tea.เราดื่มชามื้อบ่าย
ต่อไปนี้เป็นการแสดงถึง Parts of Speech ต่างๆในประโยค
verb
Stop!
noun verb
John works.
noun verb verb
John is working.

pronoun verb noun
She loves animals.
noun verb adjective noun
Animals like kind people.

noun verb noun adverb
Tara speaks English well.
noun verb adjective noun
Tara speaks good English.

pronoun verb preposition adjective noun adverb
She ran to the station quickly.

pron. verb adj. noun conjunction pron. verb pron.
She likes big snakes but I hate them.

ต่อไปนี้เป็นประโยคที่มีทุก Parts of Speech ในประโยคเดียว
interjection pron. conj. adj. noun verb prep. noun adverb
Well, she and young John walk to school slowly.
Sentence (ประโยค)
Sentence เป็นกลุ่มคำที่มาประกอบกันให้มีเนื้อความสมบูรณ์ บอกการกระทำ ความเป็นอยู่ หรือความเป็นไป ของสิ่งหนึ่งสิ่งใด โดยทั่วไปประโยคจะมี 2 ภาคคือ subject ( ภาคประธาน ) และ predicate ( ภาคแสดง )
subject predicate
He lives in Bangkok. เขาอาศัยอยู่ที่กรุงเทพฯ
None of the students knew the answer. ไม่มีนักเรียนคนใดรู้คำตอบ
Phrase ( วลี ) เป็นกลุ่มคำซึ่งเป็นส่วนหนึ่งประโยคที่ไม่มี subject หรือ predicate
• In case of emergency, push the button. ในกรณีฉุกเฉินให้กดปุ่ม (In case of emergency เป็นวลี)
• The woman sitting in the chair is my mother. ผู้หญิงซึ่งนั่งที่เก้าอี้คือแม่ของฉัน (sitting in the chair เป็นวลี)

Clause ( อนุประโยค ) เป็นกลุ่มคำที่มี subject และ predicate เหมือนประโยค ( sentence ) แต่ไม่ได้อยู่ตามลำพังจะเชื่อมติดอยู่กับอีก clause หนึ่งเพื่อให้เป็น 1 ประโยคกล่าวคือ ในประโยคที่มี 2 ประโยคมารวมกันแต่ละประโยคคือ clause
clause ที่ 1 clause ที่ 2
Jack did not come to work
แจ๊คไม่ได้มาทำงาน because he had a bad cold.
เพราะเขาเป็นไข้หวัดอย่างหนัก

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s